Valná hromada OAZA 2016 - pozvánka


Pozvánka

na jednání mimořádné valné hromady Ochranné asociace zvukařů – autorů, z. s. se sídlem Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 266 30 192, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 13704 (dále jen „OAZA“)


Představenstvo OAZA, na základě svého jednomyslného rozhodnutí učiněného na schůzi představenstva konané dne 7. 10. 2016, svolává
mimořádnou valnou hromadu OAZA s níže uvedeným programem a zve tak členy OAZA na jednání této valné hromady, která se uskuteční

dne 10. 11. 2016 od 16:00

v provozovně restaurace The Pub Praha 2, na adrese Hálkova 1631/6, 120 00 Praha 2


Program valné hromady

  1. zahájení – volba předsedy valné hromady, volba skrutátorů valné hromady, volba zapisovatele
  2. schválení programu
  3. evropská harmonizace práva kolektivní správy, výkon kolektivní správy v zahraničí
  4. změna rozúčtovacího řádu

Tato pozvánka na valnou hromadu byla zaslána členům emailem a vyvěšena na webových stránkách www.oaza.eu

V Praze dne 7. 10. 2016
Robert Jína
předseda představenstva