Mimořádná valná hromada OAZA - pozvánka


Zveme Vás na mimořádnou Valnou hromadu OAZA, která se bude konat dne 10. listopadu 2016 od 16:00 v provozovně restaurace The Pub, Hálkova 6, Praha 2.

Program Valné hromady:

1) zahájení, volba předsedy Valné hromady, volba skrutátorů Valné hromady, volba zaposisovatele,
2) schválení programu,
3) evropská harmonizace, výkon kolektivní správy v zahraničí,
4) změna rozúčtovacího řádu.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Po 20 min. po oficiálním zahájení Valné hromady může Představenstvo rozhodnout, že k usnášeníschopnosti Valné hromady není třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů.