O nás


Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek (OAZA) vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku. OAZA se od počátku své činnosti zaměřila na ochranu práv této profesní skupiny, zajišťovala osvětu o právech a povinnostech mistrů zvuku, navázala spolupráci s dalšími ochrannými organizacemi v ČR. Nejdůležitějším úkolem OAZA bylo vypracovat žádost Ministerstvu kultury ČR, na jejímž podkladě mohla být profesní skupina mistru zvuku oficiálně uznána za autorskou tvůrčí profesi, tedy dosažení souladu faktického stavu se stavem právním (žádost čítala přes 100 stran odborného textu). Tato dlouhodobá činnost vyústila v úspěšné obhájení práv mistrů zvuku u Městského soudu v Praze v roce 2005, kdy bylo soudně uznáno, že mistři zvuku vytváří při splnění nároků kladených na autorské dílo umělecká díla.

V důsledku rozsudku soudu pak bylo rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky dne 15. listopadu 2006, pod č.j. 10145/2003 OAZA dle § 98 autorského zákona uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů zvuku.

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR tak bylo uznáno, že mistři zvuku tvoří při splnění nároků kladených na autorské dílo v režimu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), což lze považovat za významný mezník v dějinách této profesní autorské skupiny. OAZA se tak zařadila k již uznaným a dlouhodobě činným ochranným organizacím autorským, jakými jsou OSA pro hudebníky, OOA-S pro výtvarníky nebo DILIA pro literáty a režiséry. Tyto organizace získaly oprávnění spravovat autorská práva jakožto tzv. kolektivní správci autorských práv. Nejnověji stejné oprávnění získala i OAZA v roce 2006.

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva Jína Robert
1. místopředseda Štěpánek Jiří
2. místopředseda Babický Martin, Ing.
Členka Krejčová Lucie
Členka Šimáková Ivana

Dozorčí rada

Předseda Jaroš Karel, Ing.
Člen Martínek Karel
Člen Ulm Karel, Mgr.

Komise pro autorské právo

Předseda Špalj Ivo, Ing.
Člen Skall Vladimír, Mgr.
Člen Halfar René, Mgr.
Člen Jína Robert
Člen Martínek Karel