Oprávnění k výkonu kolektivní správy


Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

telefon: 257 085 111

fax: 224 318 155 


Ochranná asociace zvukařů-autorů

Lipová alej 747/16

154 00 Praha 5
Váš dopis značky
Naše značka
Vyřizuje / linka
V Praze dne
10145/2003
15. I 1. 2006
ROZHODNUTÍ
 

Ministerstvo kultury rozhodlo podle § 98 zákona č. 12112000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném o žádosti Ochranné asociace zvukařů autorů, IČ: 266 30 I92, registrované Ministerstvem vnitra dne 5. 5. 2003, pod č.j.: VS/l-I/53797/03-R, se sídlem Lipová alej, 747/16, Praha 5, 154 00, podané dne 12. 6. 2003,

takto:

Ministerstvo kultury uděluje podle 98 odst. 6 a 7 autorského zákona Ochranné asociaci zvukařů - autorů, oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv podle § 95 autorského zákona k dílům zvukařů-autorů (tzv. mistrů zvuku), v tomto rozsahu:

1. Práva povinně kolektivně spravovaná

a)      právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu podle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 autorského zákona; toto oprávnění zahrnuje pouze rozdělování odměn, které na základě uděleného oprávnění vybírá kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, se sídlem Čs. armády 20, Praha 6, nositelům autorského práva uvedeným v tomto výroku;


b)      právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam podle § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona; toto oprávnění zahrnuje pouze rozdělování odměn, které na základě uděleného oprávnění vybírá kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, se sídlem Čs. armády 20, Praha 6, nositelům autorského práva uvedeným v tomto výroku;

c)      právo na užití kabelovým přenosem děl podle § 96 odst. 1. písm. c) autorského zákona.

2. Práva dobrovolně kolektivně spravovaná

právo na rozmnožování díla podle § 12 odst. 4 písm. a) a § 13 autorského zákona;

právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla podle § 12 odst. 4 písm. b)
a § 14 autorského zákona;

c)      právo na zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, podle § 12 odst. 4 písm. f) a § 18 odst. 2 autorského zákona;

d)      právo na nedivadelní provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla podle § 12 odst. 4 písm. f ) bod 1 a § 19 a 20 autorského zákona;

právo na vysílání díla rozhlasem či televizí podle § 12 odst. 4 písm.f) bod 2
a § 21 autorského zákona;

f)        právo na provozování rozhlasového či televizního vysíláni díla podle § 12
odst. 4 písm. f) bod 4 a § 23 autorského zákona.

Odůvodnění

Ochranná asociace zvukařů-autorů (dále jen "OAZA") podala na Ministerstvo kultury České republiky dne 12. 6. 2003 žádost o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv s ohledem na skutečnost, že až do té doby žádný z kolektivních správců v České republice neměl oprávnění k výkonu kolektivní správy pro autory-zvukaře, i když dle § 96 autorského zákona je výkon určitých práv prostřednictvím kolektivního správce povinný.

OAZA dále ve své žádosti nastínila proces tvůrčí práce těch zvukařů-autorů (tzv. mistrů zvuku), s tím, že výsledek této tvorby naplňuje ustanovení § 2 autorského zákona a požívá tak ochrany dle autorského zákona.

Z tohoto důvodu považovala OAZA výkon kolektivní správy pro autory-zvukaře za účelný a zcela vyhovující požadavkům autorského zákona a požádala o udělení oprávnění k výkonu povinně i dobrovolně kolektivně spravovaných práv, v rozsahu uvedeném ve výrokové části.

Ministerstvo kultury dne 8. 9. 2003 vydalo rozhodnutí čj. 10145/2003, kterým žádost OAZA zamítlo, zejména z důvodu neúčelnosti výkonu kolektivní správy a nezajištění reciprocity výkonu těchto kolektivně spravovaných práv pro zahraniční autory v České republice a pro české autory v zahraničí.


OAZA podala dne 23. 9. 2003 proti tomuto zamítavému rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím ministra kultury ze dne I5. 1. 2004, čj. 10145/2003, bylo napadené prvoinstanční rozhodnutí potvrzeno.

OAZA dne 1. 3. 2004 podala proti tomuto rozhodnutí ministra kultury a předcházejícímu prvoinstančnímu rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze, kterou následně doplnila dne 28. 2. 2005.

Městský soud v Praze vydal dne 14. 10. 2005 rozsudek sp. zn. 5 Ca 39/2004-75, kterým rozhodnutí ministra kultury zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V odůvodnění Městský soud dospěl k názoru, že správní orgán nedostatečně posoudil, do jaké míry a zda vůbec může činnost zvukaře být předmětem autorskoprávní ochrany, zda výsledek činnosti zvukaře může naplňovat znaky díla požadované autorským zákonem jenom ve spojení s jiným autorským dílem, a lze li ztotožnit autorské dílo zvukaře s dílem hudebním.
V odůvodnění rozsudku dále soud shledal pochybení správního orgánu při posuzování účelnosti výkonu kolektivní správy zvukařů-autorů, když správní orgán přihlížel pouze k ustanovení § 98 odst. 6 a opomenul zhodnotit také naplnění znaku účelnosti uvedeného v ustanovení § 98 odst. 5 autorského zákona. Soud poukázal na to, že ministerstvo připustilo, že v některých případech může být výsledkem činnosti zvukaře autorské dílo, a vzhledem k tomu, že některá majetková práva autorská nebo majetková práva související mohou být vykonávána pouze prostřednictvím kolektivního správce, dovodil, že bez existence kolektivního správce nemohou být tato práva vykonávána vůbec. Nepřijal přitom argumentaci ministerstva, že ochranu práv zvukařů-autorů lze zajistit prostřednictvím již existujících kolektivních správců - v tomto směru shledal obě napadená rozhodnutí pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelnými. Soud se přiklonil k názoru žalovaného i žalobce, že podklady pro rozhodnutí správního orgánu by měly být doplněny znaleckým posudkem či odborným vyjádřením, jehož zpracování měl zajistit správní orgán.

Dne 6. 3. 2006 vydal ministr kultury rozhodnutí č.j. 3525/2006 (právní moci nabylo dne 9. 3. 2006), kterým napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil prvoinstančnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

Prvoinstanční orgán, vázán právním názorem Městského soudu v Praze a rozhodnutím ministra kultury, nechal zpracovat Akademií múzických umění, Filmová a televizní fakulta, se sídlem Smetanovo nábřeží 2 , Praha I, znalecký posudek k posouzení tvůrčích aspektů práce zvukových profesí. Znalecký posudek č.: 032006, který byl ministerstvu doručen 18. 5. 2006, potvrdil názor, že výsledkem tvůrčí činnosti profese mistr zvuku (zvukový mistr / sound designer) mohou být výtvory s parametry autorského díla.

S přihlédnutím ke všem nově zjištěným skutečnostem, zvláště na základě shora uvedeného posudku a v návaznosti na vyžádané doplňující informace a písemné podklady, zejména pokud jde o upřesnění rozúčtovacího řádu, předpoklady personálního a provozního zajištění výkonu kolektivní správy a doplnění děl autorů a nositelů práv, kteří projevili vůli nechat se zastupovat kolektivním správcem OAZA, posoudil opětovně správní orgán žádost o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy žadateli. Správní orgán vyhodnotil všechny v řízení získané podklady pro rozhodnutí tak, že žadatel splnil při podání žádosti a jejím následném doplnění všechny náležitosti, které j sou mu stanoveny autorským zákonem v ustanoveních § 98 odst. 2 a 3 včetně naplnění požadavku účelnosti výkonu kolektivně spravovaných práv, o která žadatel požádal. Správní orgán tak dospěl k závěru, že došlo k naplnění všech podmínek, které § 98 odst. 6 autorského zákona stanoví pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Správní orgán proto žádosti v plném rozsahu vyhověl s výjimkou zúžení práva na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu a práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam. V případě obou těchto práv drží oprávnění k vybírání předmětných odměn pro všechny autory a další nositele práv kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, a proto bylo nutno požadovaná práva omezit pouze na rozdělování vybraných odměn příslušným autorům tak, jak to vyplývá z ustanovení § 98 odst. 7 věta za středníkem.


Písemným sdělením ze dne 14. 11. 2006 se účastník vzdal svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u Ministerstva kultury ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. O podaném rozkladu rozhodne ministr kultury.

                         JUDr.Pavel Zeman v.r.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ředitel odboru autorského práva

Za správnost:

Mgr. Jitka Mekléšova