Organizační řád


O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D

Na základě čl. 12 odst. 1 Stanov

Ochranná asociace zvukařů – autorů

(dále jen OAZA)

přijímá sdružení tento organizační řád.

HLAVA PRVNÍ

ORGÁNY OAZA

Čl. 1

Orgány OAZA

 1. Řádnými orgány OAZA jsou Valná hromada, Představenstvo a dozorčí rada.
 2. OAZA zřizuje i své poradní orgány jako jsou zvláštní či odborné komise (čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 5 Stanov).

Čl. 2

Valná hromada

 1. Každý člen OAZA má právo účastnit se Valné hromady a být včas informován o místě a čase jejího konání. Předpokládaný termín konání řádné Valné hromady zveřejnění vyhlášením na internetových stránkách OAZA (publikací) nejméně 3 týdny předem Představenstvo, členové musí být o Valné hromadě informováni osobním způsobem alespoň 2 týdny předem.
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem OAZA.
 3. Řádná Valná hromada je svolávána jednou ročně, v prvé polovině kalendářního roku po uzavření hospodářských výsledků za předchozí rok. Blíže stanovuje jednací řád.
 4. Mimořádnou Valnou hromadu může svolat Představenstvo. Učiní tak vždy, požádá-li o to nejméně 2/5 členů a uplynulo-li od poslední Valné hromady 6 měsíců. Blíže stanovuje jednací řád.
 5. Valné hromady se mohou účastnit členové a další osoby pozvané Představenstvem.
 6. Valné hromadě přísluší zejména
  1. schvalování stanov a jejich změn,
  2. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulý rok a roční závěrky,
  3. volba a odvolání členů Představenstva a dozorčí rady,
  4. schvalování výše členských příspěvků, jestliže se na jejich výši neshodlo Představenstvo a dozorčí rada,
  5. projednání a rozhodnutí jakékoliv otázky patřící do kompetence kteréhokoliv orgánu OAZA, považuje-li to za nutné či vhodné,
  6. schvalování jednacího řádu orgánů OAZA, organizačního řádu OAZA, kárného řádu OAZA, rozúčtovacího řádu a jiných závazných interních dokumentů,
  7. rozhodnutí o zániku, sloučení či ukončení hlavního předmětu činnosti OAZA,
  8. rozhodnutí o členství OAZA v mezinárodních organizacích.
   1. Na Valné hromadě disponuje každý člen jedním hlasem, hlasovací právo musí každý člen vykonat osobně s výjimkou právnických osob, které hlasují prostřednictvím svých statutárních orgánů, prokuristů nebo zmocněnců.
   2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
   3. Ustanovení odst. 8 se nepoužije, pokud Představenstvo OAZA ve stavu nezbytné nutnosti rozhodne, že k usnášeníschopnosti Valné hromady není třeba většiny stanovené v odst. 2; na tuto skutečnost však musí být členové upozorněni v pozvánce. Rozhodnutí podle věty první lze vydat nejdříve půl hodinu po oficiálním zahájení schůze Valné hromady.
   4. Schválení interních předpisů sdružení, jako jsou Organizační, Jednací a Kárný řád, dále Rozúčtovací řád a Stanovy OAZA, jakož i odvolání členů Představenstva OAZA musí být schváleno dvoutřetinovou většinou přítomných členů OAZA. K přijetí usnesení o zrušení, sloučení či splynutí sdružení, o ukončení výkonu hlavního předmětu činnosti OAZA je třeba vždy získat alespoň čtyřpětinovou většinu všech členů sdružení.
   5. Valná hromada jedná na základě jednacího řádu.

Čl. 3

Představenstvo OAZA

 1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem OAZA.
 2. Nejnižší počet členů Představenstva dle Stanov je 3, rozhodnutím Valné hromady však může být zvolen vyšší počet členů Představenstava. Představenstvo zpravidla tvoří předseda Představenstva, 2 místopředsedové a další členové (obvykle dva). Předseda a místopředsedové tvoří „užší“ Představenstvo, všichni členové Představenstva tvoří tzv. „širší“ Představenstvo.
 3. Členové Představenstva jsou voleni z řad členů sdružení na čtyři roky Valnou hromadou. Opakovaná volba je přípustná.
 4. Členství v Představenstvu zaniká
  1. uplynutím funkčního období,
  2. odvoláním na základě rozhodnutí 3/5 přítomných členů na Valné hromadě,
  3. zrušením členství ve sdružení,
  4. vzdáním se funkce,
  5. úmrtím.
   1. Zanikne-li členství v Představenstvu podle odst. 4 písm. c) až e) nebo podle odst. 8, nastupuje do uvolněné funkce na dobu do zvolení nového člena Valnou hromadou náhradník, jehož kooptuje většinovou volbou Představenstvo. Zanikne-li takto mandát ve funkčním období většině členů Představenstva, zvolených Valnou hromadou, je svolána dozorčí radou mimořádná Valná hromada.
   2. Členství v Představenstvu je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.
   3. Funkční období člena Představenstva počíná od okamžiku zvolení.
   4. Ze zákona vzniká povinnost podat bez zbytečného odkladu po zvolení či po kooptaci návrh na zápis povolané osoby do spolkového rejstříku.

Jednání nebo opomenutí zvoleného či kooptovaného člena orgánu, které je v rozporu s ustanoveními zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, (zejm. odepření zákonem požadovaných údajů, čestných prohlášení, či neposkytnutí součinnosti k provedení zápisů dle § 11, § 12 a § 25 zákona č. 304/2013 Sb.) je překážkou dalšího výkonu funkce člena statutárního orgánu.

Neodstraní-li dosavadní člen orgánu překážku ani na základě výzvy ve čtrnáctidenní lhůtě od odeslání, jeho funkce zaniká a na jeho povolání do funkce se hledí, jako by nenastalo; (tím nejsou dotčena práva třetích osob v mezidobí nabytá v dobré víře).

 1. Předsedu a místopředsedy Představenstva volí ze svého středu členové Představenstva tajným hlasováním.
 2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Představenstva.
 3. Představenstvo se usnáší nadpoloviční většinou všech členů Představenstva. Každý člen Představenstva disponuje jedním hlasem. Hlasovat je nutno osobně, zastoupení není přípustné.
 4. Představenstvo zastupuje OAZA navenek. Představenstvo reprezentuje předseda Představenstva, který je zároveň předsedou sdružení. Jménem Představenstva jedná samostatně buď jeho předseda anebo společně dva členové, z nichž alespoň jeden je místopředseda Představenstva.
 5. Představenstvo je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech OAZA, které nejsou Stanovami nebo organizačním řádem vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo dozorčí rady.
 6. Představenstvu dále přísluší zejména
  1. řídit aparát OAZA a kontrolovat jeho činnost,
  2. vykonávat zaměstnavatelská práva OAZA,
  3. jmenovat zaměstnance do vedoucích funkcí,
  4. účastnit se zasedání dozorčí rady a Valné hromady a zajišťovat realizaci jejich usnesení,
  5. předkládat dozorčí radě pololetně zprávu o hospodaření OAZA a nejpozději do konce února roční závěrku za předchozí rok a finanční plán na příští rok,
  6. přijímá směrnice a jiné vnitřní instrukce sdružení, které musí být v souladu se závaznými interními dokumenty schvalovanými Valnou hromadou.
   1. Předchozí souhlas dozorčí rady je nutný k platnosti následujících úkonů a rozhodnutí
    1. zřizování a rušení organizačních složek,
    2. o nabytí, zcizení a jakékoliv zatížení nemovitostí,
    3. přijímání a poskytování půjček nebo úvěrů,
    4. přebírání záruk a garancí nebo jiných ručení,
    5. vydávání a avalování směnek,
    6. jakékoliv finanční transakce převyšující částku 300.000,- Kč.
     1. Za svoji činnost a rozhodnutí odpovídá Představenstvo Valné hromadě.
     2. Členové Představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit OAZA škodu.
     3. Členové Představenstva, kteří způsobí porušením právních povinností při výkonu funkce člena Představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně, pokud některý z členů Představenstva neprokáže, že při jednání Představenstva upozornil na nevhodnost zamýšleného kroku a v zápise z příslušného jednání Představenstva je uvedeno, že hlasoval proti kroku, kterým škoda vznikla.
     4. Členové Představenstvou neodpovídají OAZA za škodu, kterou způsobili plněním pokynu nebo rozhodnutí Valné hromady.
     5. Při své činnosti se Představenstvo řídí jednacím řádem.

Čl. 4

dozorčí rada

 1. dozorčí rada je kontrolním orgánem OAZA.
 2. dozorčí radu tvoří předseda dozorčí rady a dva členové.
 3. Členové dozorčí rady jsou voleni Valnou hromadou na pět let, opakovaná volba je přípustná. Valná hromada volí dva náhradníky (odst. 5).
 4. Členství v dozorčí radě zaniká
  1. uplynutím funkčního období,
  2. odvoláním Valnou hromadou,
  3. zrušením členství ve sdružení,
  4. vzdáním se funkce,
  5. úmrtím.
   1. Zanikne-li členství v dozorčí radě podle odst. 4 písm. c) až f) nebo podle odst. 8, nastupuje do uvolněné funkce na dobu do zvolení nového člena Valnou hromadou náhradník, jehož kooptuje většinovou volbou dozorčí rada.
   2. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Představenstvu.
   3. Funkční období člena dozorčí rady počíná ode dne následujícího po konání Valné hromady, na které byl zvolen, a končí následující den po konání Valné hromady, na níž byla zvolena nová dozorčí rada.
   4. Ze zákona vzniká povinnost podat bez zbytečného odkladu po zvolení či po kooptaci návrh na zápis povolané osoby do spolkového rejstříku.

Jednání nebo opomenutí zvoleného či kooptovaného člena dozorčí rady, které je v rozporu s ustanoveními zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, (zejm. odepření zákonem požadovaných údajů, čestných prohlášení, či neposkytnutí součinnosti k provedení zápisů dle § 11, § 12 a § 25 zákona č. 304/2013 Sb.) je překážkou dalšího výkonu funkce člena dozorčí rady.

Neodstraní-li dosavadní člen dozorčí rady překážku ani na základě výzvy ve čtrnáctidenní lhůtě od odeslání, jeho funkce zaniká a na jeho povolání do funkce se hledí, jako by nenastalo; (tím nejsou dotčena práva třetích osob v mezidobí nabytá v dobré víře).

 1. dozorčí rada volí ze svého středu předsedu tajným hlasováním.
 2. dozorčí radě přísluší zejména
  1. kontrola činnosti Představenstva OAZA,
  2. předložení zprávy o své činnosti Valné hromadě,
  3. schvalování pololetní zprávy o výsledcích hospodaření OAZA a návrhu ročního finančního plánu,
  4. schvalování právních úkonů Představenstva, ke kterým je dle organizačního řádu třeba předchozího souhlasu dozorčí rady (čl. 3 odst. 14).
   1. dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jejích členů.
   2. dozorčí rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady disponuje jedním hlasem. Hlasovat je nutno osobě, zastoupení není přípustné.
   3. dozorčí rada je za svou činnost odpovědna Valné hromadě.
   4. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit OAZA škodu.
   5. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobí porušením právních povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně, pokud některý z členů dozorčí rady neprokáže, že při jednání dozorčí rady upozornil na nevhodnost zamýšleného kroku a v zápise z příslušného jednání dozorčí rady je uvedeno, že hlasoval proti kroku, kterým škoda vznikla.
   6. Při své činnosti se dozorčí rada řídí jednacím řádem.

Čl. 5

Organizační útvary

 1. Představenstvo může zřídit se souhlasem dozorčí rady organizační útvary OAZA s vlastní právní subjektivitou.
 2. Ředitel organizačního útvaru (dále jen „ředitel“) je jmenován a odvoláván Představenstvem.
 3. Ředitel je statutárním orgánem organizačního útvaru. Je zmocněn činit veškeré právní úkony týkající se této složky s omezeními podle odst. 4 a 5.
 4. Organizační útvar má vlastní majetek, se kterým hospodaří. Jakékoliv finanční transakce převyšující částku 50.000,- Kč podléhají schválení Představenstvem.
 5. Právní úkony organizační složky podle čl. 3 odst. 14 písm. b) až f) vyžadují schválení Představenstvem a dozorčí radou, jinak jsou neplatné.

Čl. 6

Zvláštní a odborné komise OAZA

 1. Zvláštní a odborné komise jsou orgány OAZA, jejichž úkol a působnost vyplývá ze zřizovacího statutu.
 2. Zvláštní a odborné komise zřizuje svým rozhodnutím Představenstvo, vyjma komise pro otázky autorského práva, kterou může zřídit dozorčí rada.
 3. Členy komise či pravidla určení členů komise určí orgán, který komisi zřídil a který rovněž může členy obměňovat.

HLAVA DRUHÁ

Čl. 7

Přijímací řízení

 1. Přijímací řízení žadatele o členství je zahájeno doručením členské přihlášky, a to na typizovaném formuláři, který je všem dostupný. Řízení vede Představenstvo, které na základě svého rozhodnutí může žadatele přijmout do sdružení.
 2. Podmínky pro přijetí žadatele o členství jsou
  1. konkrétní závazek žadatele přispět sdružení ve vymezeném cílu (čl. 1 Stanov),
  2. účelnost členství s ohledem na vztah žadatele k software či příbuzné oblasti, kdy významným hlediskem je předpokládaný podíl člena na hospodářských výsledcích sdružení,
  3. případný předmět podnikání či činnosti žadatele,
  4. odborná způsobilost, důvěryhodnost a bezúhonnost žadatele či členů statutárního orgánu a dalších osob, které se podílejí na řízení žadatele,
  5. zpravidla předchozí získání statusu asociovaného člena.
   1. Představenstvo je oprávněn si pro účely rozhodnutí o žádosti vyžádat od žadatele další údaje nebo vysvětlení, popřípadě jej vyzvat k doplnění žádosti a dále je oprávněn si vyžádat o žadateli informace u profesních organizací, jichž je žadatel členem a u osob vykonávajících dohled nad činností žadatele.
   2. O žádosti rozhodne Představenstvo do 60 dnů po jejím obdržení; skutečnosti  uvedené v odst. 3 mají za následek stavení této lhůty.
   3. Rozhodnutí o přijetí nabývá účinnosti dnem, kdy žadatel uhradil zápisné a odpovídající část ročního členského příspěvku za zbývající část roku, popřípadě splnil další podmínky stanovené v rozhodnutí o přijetí.
   4. Členství je nepřenosné, nelze je postupovat ani dědit či nabývat z titulu přechodu či převodu práv dřívejšího člena a je nutno jej vykonávat osobně v souladu s předpisy o jednání a zastupování osob.
   5. O přijetí vydá žadateli Představenstvo osvědčení a zapíše jej do příslušného seznamu.
   6. Zamítnutí žádosti nebrání jejímu opětovnému podání, avšak ne dříve než za 6 měsíců.
   7. Toto řízení se přiměřeně vztahuje i na přijímací řízení asociovaných členů s tím, že neplatí odst. 6.

Čl. 8

Publikace předpisů sdružení

 1. Všechny závazné interní dokumenty vydávané orgány sdružení (dále jen „předpisy“) jsou publikovány (vyhlášeny) ve zvláštní části internetových stránek sdružení a ve sbírce předpisů sdružení vedené v sídle sdružení a na každém pracovišti sdružení.
 2. Notifikaci o přijetí nového předpisu či o změně stávajícího získávají členové v informačním bulletinu.
 3. Den nabytí účinnosti předpisů je stanoven v každém předpisu, není-li tomu tak, nabývá účinnosti 15. den po jejich vyhlášení. Nabytí účinnosti předpisu nemůže předcházet vyhlášení předpisu dle odst. 1.

HLAVA TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Všem členům sdružení, přijatým před 5.1.2004, jejichž členství nezaniklo k datu určeném Představenstvem, vydá Představenstvo OAZA v průběhu roku 2004 osvědčení o členství ve sdružení.
 2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem registrace změny stanov provedené usnesením Valné hromady dne 5.1.2004.

Robert Jína

předseda představenstva OAZA