Stanovy


Ochranná asociace zvukařů – autorů

OAZA

STANOVY

Část I

Úvodní ustanovení

Ochranná asociace zvukařů – autorů (OAZA),

uznávajíc neporušitelnost základních lidských práv a svobod,

majíc na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

s vědomím významu občanské společnosti založené na principech svrchovanosti zákona a zodpovědnosti každého občana

a vyjadřujíc vůli tyto hodnoty ctít a hájit,

přijímá tyto stanovy.

 1. Základní údaje

Název spolku:Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s.

Používaná zkratka: OAZA

IČ: 266 30 192

Sídlo:Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1

 1. Změna sídla spolku

Změnu adresy sídla OAZA může provést svým rozhodnutím Představenstvo; případná změna adresy sídla nepodléhá schválení Valnou hromadou.

Část II

Čl. 1

Cíle spolku

 1. Základním (hlavním) posláním OAZA je vyvíjet veřejně prospěšné činnosti při ochraně a správě práv zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) jakožto ochranná organizace autorská – kolektivní správce.

 1. OAZA plní další cíle činnosti, a to

 1. osvětovou a vzdělávací činnost,
 2. motivace a podpora mládeže a talentů v oblastech zvukové tvorby a dalších příbuzných oblastech,
 3. spolupráci s profesními organizacemi a sdruženími autorů, vědeckými a odbornými ústavy, s vysokými školami a dalšími kulturními institucemi a pracovníky v oblasti kultury,
 4. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
 5. činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
 6. agenturní činnost v oblasti kultury a umění.

 1. OAZA může zřídit fundace k veřejně prospěšnému nebo dobročinnému účelu.

Čl. 2

Rozsah a předmět činnosti

1.OAZA zabezpečuje a provádí jakožto hlavní předmět činnosti ochranu a správu autorských práv na základě oprávnění k výkonu kolektivní správy, uděleného Ministerstvem kultury ČR1

, a to soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v rozsahu smluv o zastupování při výkonu autorských práv, uzavřených s jednotlivými autory či dědici autorských práv, popřípadě jinými nositeli či nabyvateli těchto práv.

2.Dalším předmětem činnosti OAZA je ochrana a správa majetkových práv autorských a agenturní činnost, především sjednávání smluv a udělování souhlasu k užití děl za zastupované nositele práv, vybírání, vymáhání a zúčtování autorských odměn ve prospěch oprávněných subjektů. O činnostech, které nejsou hlavním předmětem činnosti OAZA, je vedena oddělená účetní evidence.

3.Práva zastupovaných autorů a nositelů autorských práv je OAZA oprávněna chránit i mimo území České republiky, a to zejména na základě bilaterálních smluv se zahraničními partnerskými organizacemi, zajišťujících vzájemnou reciprocitu při jejich plnění.

Čl. 3

Členství v mezinárodních organizacích

OAZA je v souladu se svým posláním oprávněna být členem mezinárodních nevládních organizací, které se zabývají problematikou správy a ochrany autorských práv. Přihlášku do mezinárodní organizace schvaluje Valná hromada.

Čl. 4

Ustanovení o členství

 1. O přijetí za člena OAZA může požádat jakákoli osoba, která je nositelem autorských práv k dílům zvukaře – autora (mistra zvuku), pokud věrohodně prokáže, že došlo k příslušnému užití jeho díla.

 1. Členem OAZA může být za stejných podmínek uvedených v odst. 1 i právnická osoba. Ustanovení těchto stanov se použijí na právnické osoby obdobně, ledaže by z povahy věci vyplývalo, že analogii uplatnit nelze.

 1. Žadatel žádá o členství na typizovaném formuláři „Přihláška ke členství“, jimž se žadatel na základě své vůle zavazuje přispívat k dosahování cílů a podílet se na aktivitách spolku. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení řádně vyplněného tiskopisu. Na přijetí není právní nárok. Podrobnosti stanoví Organizační řád OAZA.

 1. Členství může být pozastaveno rozhodnutím Představenstva podle čl. 5 odst. 4.

 1. Členství v OAZA zaniká

a)smrtí či zánikem bez právního nástupce,

b)dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve spolku,

c)vyloučením na základě rozhodnutí Představenstva v případě závažného porušení Kárného řádu OAZA a jiných vnitřních předpisů OAZA.

 1. Asociovaným  členem OAZA se může stát každý občan České republiky, který se ztotožňuje s úvodním ustanovením a vyjadřuje vůli přispět k dosahování cílů OAZA svou vlastní činností dle svých schopností. Asociovaným členem OAZA může být i právnická osoba.

 1. Asociovaným členům náleží všechna práva a povinnosti členů, s výjimkou práva účastnit se s právem hlasovacím jednání Valné hromady a povinnosti platit členské příspěvky. Asociovaní členové nejsou zváni na jednání Valné hromady samostatnými pozvánkami, ale oznámením na internetových stránkách spolku.

 1. OAZA vede seznam členů a asociovaných členů. Zápisy, opravy a výmazy v seznamu provádí předseda Představenstva nebo z jeho pověření jiný člen Představenstva, vždy na základě rozhodnutí Představenstva nebo na základě jiných věrohodných podkladů. Seznam není veřejně přístupný; na žádost může předseda Představenstva k úředním účelům umožnit jeho zpřístupnění či pořízení výpisu.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo podílet se na aktivitách a činnosti spolku dle svých schopností.

 1. Každý člen má právo účastnit se jednání Valné hromady, předkládat na něm své návrhy, hlasovat, volit a být volen. Každý člen spolku se může obracet s návrhy na orgány či komise spolku, a to i na jeho/její jednotlivé členy, popř. na organizační útvary spolku.

 1. Každý člen spolku má povinnost postupovat tak, aby svým jednáním neporušoval cíle spolku [čl. 1] a dobrou pověst spolku, etické a morální požadavky při výkonu profese zvukaře a pravidla kolegiality a vzájemné úcty mezi členy zvukařské profese. Člen OAZA je povinen hradit členské příspěvky. Kárný řád upravuje podrobnosti.

 1. V případě porušení povinnosti podle odst. 3 může Představenstvo členství pozastavit, a to na dobu nepřevyšující 6 měsíců. Po dobu pozastavení členství člen pozbývá práva podle odst. 2. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dní odvolání k dozorčí radě.

 1. V případě opakovaného nebo zvlášť závažného porušení povinnosti podle odst. 3 může Představenstvo členství zrušit. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dní odvolání k dozorčí radě.

 1. Každý člen je povinen platit členský příspěvek v stanovené výši. Výše příspěvku se nemění, pokud Představenstvo nerozhodne jinak. Nesouhlasí-li s novou výší příspěvků dozorčí rada, platí dosavadní výše. Valná hromada může stanovit výši příspěvku přímo za předpokladu, že nedojde k dohodě mezi Představenstvem a dozorčí radou.

 1. Za úmyslné nebo nedbalostní hrubé porušování stanov a jiných závazných interních dokumentů či směrnic a jiných vnitřních instrukcí spolku, smluvních vztahů uzavřených se spolkem, oprávněných zájmů OAZA či autorského zákona je dozorčí rada oprávněna udělovat členům OAZA sankce v souladu s kárným řádem. Důvodem pro vyloučení je i zneužití pravomocí člena orgánu OAZA na úkor ostatních členů OAZA.

 1. Za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku, může být vyloučena i ta právnická osoba, pokud se závadného jednání dopustí její člen, společník, akcionář nebo ovládající osoba.

 1. Další práva a povinnosti zastupovaných členů OAZA vyplývají z obsahu smluv o zastupování při výkonu autorských práv, z obsahu dvoustranných smluv se zahraničními partnerskými organizacemi, popřípadě z Organizačního řádu OAZA.

Čl. 6

Orgány OAZA

 1. Orgány OAZA jsou:

 1. Valná hromada,
 2. Představenstvo,
 3. dozorčí rada,
 4. jiné poradní orgány, zřízené v souladu s interními předpisy spolku.

 1. Organizační řád OAZA určuje podrobnosti o počtu členů a výkonu funkcí členů orgánů OAZA, délku jejich funkčního období, není-li dána přímo Stanovami, způsob ustanovování náhradníků, specifikuje pravomoci orgánů a vzájemné vztahy mezi orgány spolku.

 1. Jakékoli rozhodnutí orgánů spolku musí být písemné formy, odůvodněno nebo důvody rozhodnutí z něj musí zřetelně vyplývat.

 1. Členství v orgánech OAZA je čestnou funkcí s náhradou za výkon funkce.

 1. Jakožto poradní orgán může být volbou na Valné hromadě ustavena v souladu s Organizačním řádem Komise pro autorské právo, která projednává autorskoprávní otázky a předkládá orgánům OAZA návrh jejich rozhodnutí.

Čl. 7

Valná hromada

 1. Vrcholným orgánem spolku jeValná hromada členů OAZA, která se schází zpravidla jednou za rok. Valnou hromadu svolává Představenstvo OAZA, a to nejméně 2 týdny předem doručením pozvánky členům spolku či jiným prokazatelným způsobem o uvědomění o konání Valné hromady. Učiní tak vždy, požádá-li o to nejméně 2/5 členů; v takovém případě se Valná hromada musí sejít  nejpozději do 60 dnů. Neučiní-li tak Představenstvo, svolá Valnou hromadu dozorčí rada.

 1. Hlasovací právo musí každý člen vykonávat osobně s výjimkou právnických osob, které hlasují prostřednictvím svých statutárních orgánů, prokuristů nebo zmocněnců. Své zmocnění jsou tyto osoby povinny prokázat.

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů.

 1. Ustanovení odst. 3 se nepoužije, pokud Představenstvo OAZA ve stavu nutnosti rozhodne, že k usnášeníschopnosti Valné hromady není třeba většiny stanovené v odst. 3. Rozhodnutí podle věty první lze vydat nejdříve 20 min. po oficiálním zahájení schůze Valné hromady. Na tyto skutečnosti musí být členové upozorněni v pozvánce.

 1. Usnesení Valné hromady je platné, je-li přijato nadpoloviční většinou přítomných členů. Změna Stanov či přijetí anebo změna Rozúčtovacího řádu, jakož i odvolání členů Představenstva OAZA musí být schváleno třípětinovou většinou přítomných členů OAZA. K přijetí usnesení o zrušení, sloučení či splynutí sdružení, o ukončení výkonu hlavního předmětu činnosti OAZA je třeba vždy získat alespoň čtyřpětinovou většinu všech členů spolku.

 1. Valná hromada volí ze členů spolku statutární orgán spolkuPředstavenstvo OAZA a z navržených kandidátů členy kontrolního orgánu spolkudozorčí radyna základě tajného hlasování většinovým způsobem. Pravidla voleb a hlasování určuje Jednací řád.

 1. Valná hromada ověřuje a schvaluje zprávu o hospodaření OAZA, obsahující účetní závěrku, předkládanou dozorčí radou a ověřenou auditorem, a zprávu o činnosti OAZA za uplynulé období.

Čl. 8

Představenstvo

 1. Představenstvo jedná jménem spolku jakožto statutární orgán ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak.

 1. Představenstvo je minimálně tříčlenné a funkční období je pětileté. Podrobnosti k volbě členů Představenstva může stanovit Organizační řád. Opakované členství v Představenstvu je možné.

 1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li při přijímání usnesení přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Představenstva je přijato, je-li schváleno většinou všech členů.

 1. Jménem Představenstva jedná jeho předseda, kterého volí tajným hlasováním a většinovým způsobem členové Představenstva a který se tímto stává titulárním předsedou sdružení. Předseda jedná jménem Představenstva navenek, řídí jeho činnost, svolává schůze Představenstva; v případě jeho nepřítomnosti či z jiných naléhavých důvodů zastupují předsedu místopředseda/ové v pořadí jejich zvolení.

 1. Představenstvo pravidelně informuje dozorčí radu o všech věcech týkajících se OAZA a může zřizovat své odborné komise.

 1. Interní předpisy spolku, jako jsou Organizační, Jednací a Kárný řád, pokud jejich schválení nesvěřují stanovy přímo Valné hromadě, schvaluje Představenstvo třípětinovou většinou všech členů.

 1. Na základě zvláštního zmocnění Valnou hromadou může Představenstvo dočasně vykonávat i pravomoci Valné hromady, v rozsahu vyplývajícím z písemného vyhotovení usnesení Valné hromady.

Čl. 9

Dozorčí rada OAZA

 1. Dozorčí rada je tříčlenným kontrolním orgánem spolku. Členy dozorčí rady volí Valná hromada a jejich funkční období je pětileté. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Představenstvu.

 1. Činnost dozorčí rady řídí její předseda, který je volen členy dozorčí rady z jejich středu. Předseda dozorčí rady je zván na zasedání Představenstva.

 1. Usnesení dozorčí rady je přijato, je-li schváleno většinou všech členů.

 1. Dozorčí rada dále závazným způsobem vykládá Stanovy a jiné interní dokumenty spolku a plní roli rozhodčího orgánu ve sporech mezi členy spolku, nejde-li o spory autorskoprávní povahy.

Čl. 10

Hospodářské záležitosti

 1. Hospodaření spolku se řídí ustanoveními platných zákonů. Spolek odpovídá celým svým majetkem.

 1. Veškerý majetek získaný spolkem je vlastnictvím spolku jako celku. Jeho správu zajišťuje Představenstvo s povinností náležité péče o jeho údržbu, obnovu, ochranu a rozšiřování, užívání ke stanoveným cílům a v souladu se zájmem spolku. Hospodaření s majetkem spolku kontroluje dozorčí rada.

 1. Hospodářská činnost spolku je zajišťována
  1. z příspěvků členů,
  2. ze správy majetkových práv autorských,
  3. z výtěžku služeb poskytovaných spolkem,
  4. z darů a odkazů.

 1. Za finanční hospodaření spolku odpovídá Představenstvo, dispoziční právo k účtu má předseda Představenstva, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším osobám. Představenstvo zpravidla pověřuje svého člena (hospodáře), aby pomáhal předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady a dalšími činnostmi spolku.

 1. Zpráva o činnosti a hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu v rámci Výroční zprávy, zpravidla na Valné hromadě. Zprávu o hospodaření vyhotovuje dozorčí rada.

Čl. 11

Právní subjektivita, jednání a zastupování

 1. Spolek je samostatný právní subjekt.

 1. Právo jednat jménem spolku a jeho jménem se zavazovat a podpisovat má Představenstvo, a to buď samostatně Předseda anebo společně dva členové Představenstva, z nichž alespoň jeden je místopředseda Představenstva.

 1. Členové Představenstva, kteří byli Představenstvem pověřeni, jsou oprávněni samostatně jednat jménem OAZA v rozsahu vyplývajícím z písemného vyhotovení příslušného usnesení Představenstva.

 1. Zaměstnanci OAZA jsou oprávněni jednat jménem OAZA v rozsahu jim svěřené funkce a kompetence. Jejich podpisové právo upravuje interní předpis sdružení.

 1. Pravomoci a jejich rozsah pro jednotlivé orgány, funkcionáře, popř. zaměstnance vymezuje Organizační řád a Jednací řád.

Čl. 12

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Podrobná pravidla organizace, pravomocí a působnosti orgánů spolku obsahuje Organizační řád. Pravidla jednání a hlasování v orgánech spolku upravuje Jednací řád. Kárný řád upravuje podrobnosti ve vztahu k členským právům a povinnostem.

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou. Účinnosti nabývají dnem právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o provedené zápisu ve veřejném rejstříku.

V Praze dne 19. června 2014

Za správnost:

Robert Jína,

předseda OAZA

 1. Oprávnění ze dne 15.11.2006, č.j. 10145/2003