Co je to kolektivní správa autorských práv?


Kolektivní správu autorských práv mohou vykonávat pouze organizace pověřené Ministerstvem kultury ČR. V ČR získalo toto oprávnění pouze několik organizací (mmj. OSA, OOA-S, Intergram, DILIA) a mezi nimi udělení oprávnění v listopadu 2006 dosáhla i OAZA.

Kolektivní správce spravuje práva, která mu k výkonu přidělí ministerstvo, vždy se však tento výkon týká dané skupiny autorů (hudebníků, výtvarníků apod.). OAZA byl svěřen výkon kolektivní správy práv mistrů zvuku.

Kolektivní správce disponuje ze zákona řadou pravomocí. Výkon určitých práv provádí jako tzv. zákonný zástupce, tedy ve prospěch všech autorů (v případě OAZA mistrů zvuku). Jinými slovy OAZA vybírá odměny ve prospěch všech mistrů zvuku, kteří se pak považují za zastupované ze zákona, i když si s OAZA nesjednali žádnou smlouvu. Na druhou stranu pak vybrané odměny musí OAZA rozúčtovat všem autorům, kteří se o svůj podíl přihlásí a splní požadavky zákona a Rozúčtovacího řádu OAZA (viz dále). Tato kolektivní správa se označuje z těchto důvodů za povinnou, autor (mistr zvuku) si nemůže vybrat, jestli jej bude OAZA zastupovat. OAZA v případě této skupiny práv zastupuje všechny tvořící autory či jejich dědice.

OAZA v režimu povinné kolektivní správy vybírá odměny ve prospěch všech tvůrců u těchto práv:
 1. právo na odměny mistrů zvuku z prodeje či dovozu nenahraných nosičů (CD, DVD, USB aj.) – tzv. prázdné nosiče a dále z prodeje či dovozu přístrojů audiovizuální techniky (přístrojů),
 2. právo na odměnu mistrů zvuku z (video)půjčování,
 3. licencování užití děl mistrů zvuku při kabelovém přenosu.
Obdobný režim povinného výkonu doznává také další právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání (platby odměn od provozovatelů pohostinství, restaurací, hotelů…, pokud zpřístupňují televizní či rozhlasové vysílání pro své hosty).

Ostatní práva, která nespadají pod výše uvedený povinný výkon, pak kolektivní správce vykonává pouze pro ty autory, kteří si s OAZA sjednají smlouvu o zastoupení (dobrovolná kolektivní správa). Jde o tato práva:
 1. právo na rozmnožování děl mistrů zvuku,
 2. právo na rozšiřování děl mistrů zvuku,
 3. právo na zpřístupňování děl mistrů zvuku veřejnosti počítačovou a obdobnou sítí,
 4. právo na nedivadelní provozování děl mistrů zvuku živě nebo ze záznamu a přenos provozování,
 5. právo na vysílání děl mistrů zvuku rozhlasem a televizí.
Kolektivní správa nemůže být vykonávána jako podnikání, kolektivní správce nemůže dosahovat zisk. Z vybraných odměn pouze sráží prostředky nezbytné na výkon této kolektivní správy (mzdy zaměstnanců, kontrolorů, právníků, nájem, služby apod.).


Pravomoci a povinnosti kolektivního správce

Kolektivní správce podle autorského zákona požívá některá významná oprávnění, ale je i povinen plnit si množství povinností. Mezi jinými proto OAZA může či musí:
 1. zastupovat mistry zvuku při výkonu jejich práv, které ze zákona nebo podle smlouvy kolektivně spravuje, a to za rovných podmínek,
 2. vést rejstřík mistrů zvuku smluvně zastupovaných OAZA,
 3. vést rejstřík děl mistrů zvuku (filmografie, auditivní díla apod.),
 4. sdělit tomu, kdo o to písemně požádá, zda zastupuje mistra zvuku k určitému předmětu ochrany pro výkon určitého práva, a vydat o tom na žádost a náklady žadatele písemné potvrzení,
 5. uzavírat s uživateli za přiměřených a rovných podmínek smlouvy o užití děl mistrů zvuku,
 6. domáhat se nároku na náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva a 
 7. nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva,
 8. vybírat v souladu se zákonem a smlouvami pro mistry zvuku odměny, rozdělovat je a vyplácet je v souladu s rozúčtovacím řádem,
 9. vést evidenci vybraných odměn a příjmů z vydaného bezdůvodného obohacení a umožnit mistrům zvuku kontrolu správnosti výše vyplacených odměn,
 10. vytvářet rezervní fond z vybraných odměn,
 11. vyhotovovat řádnou účetní závěrku, ověřovat ji auditorem a předkládat ji včetně zprávy auditora ministerstvu bez zbytečného odkladu po jejím ověření a schválení nejvyšším orgánem OAZA (Valnou hromadou),
 12. vyhotovovat do 30. června každého roku výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok, obsahující též řádnou účetní závěrku a zprávu auditora; výroční zpráva musí obsahovat úplný a pravdivý popis všech rozhodných skutečností a musí k ní být umožněn přístup zastupovaným nositelům práv,
 13. zveřejňovat řádnou účetní závěrku včetně zprávy auditora bez zbytečného odkladu od jejího vyhotovení v Obchodním věstníku,
 14. zveřejňovat pro jednotlivé způsoby užití předmětu ochrany návrh výše odměn nebo způsob jejich určení (tzv. Sazebník odměn
Pozn.: nejedná se o úplný výčet oprávnění a povinností kolektivního správce!

Uživatelé předmětů ochrany jsou povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací. Kolektivní správce nesmí informace zjištěné při kontrolní činnosti využít k jinému účelu než k výkonu kolektivní správy. Kolektivní správce je oprávněn kontrolovat řádné a včasné plnění smluv jím uzavřených při výkonu kolektivní správy; uživatelé předmětů ochrany či jiní účastníci takových smluv jsou povinni kolektivnímu správci tuto činnost umožnit.