Jaká autorská práva mistrům zvukům zákon přiznává?


Autorský zákon je normou obecnou, která přiznává každé autorské skupině, respektive každému jednotlivému autorovi díla v zásadě stejný rozsah práv (až na výjimky). Autorům tak náleží práva na majetkový prospěch za užití jejich děl, stejně tak jim přiznává zákon práva na ochranu jejich děl v rámci tzv. osobnostních práv autora (nedotknutelnost těchto děl, právo na autorské označení, autorský dohled apod.).

Zásadní je výčet práv majetkových. V případě užití autorských děl jedním ze způsobů uvedených ve výčtu níže, náleží autorům odměna (až na výjimky stanovené zákonem). K těmto majetkovým právům autorským patří:

 1. rozmnožování děl (např. výroba zvukových, zvukověobrazových nosičů – CD, DVD, mp3 aj.)
 2. rozšiřování děl (rozšiřování nosičů CD, DVD aj.)
 3. pronájem DVD aj. nosičů s autorskými díly (videopůjčovny, obdobné služby za úplatu)
 4. půjčování DVD aj. nosičů s autorskými díly (v knihovnách a jiných neziskových organizacích či zařízeních)
 5. zpřístupňování děl internetem a podobnou sítí (downloading, vyzváněcí hudba)
 6. provozování děl živě nebo ze záznamu (divadlo, diskotéky, obchody)
 7. vysílání děl rozhlasem, televizí (všechny komerční či veřejnoprávní vysílatelé)
 8. kabelový přenos vysílání (kabelové systémy přenášející původní vysílání TV, rádií)
 9. provozování vysílání (hotely, restaurace a jiná zařízení s televizemi a radiopřijímači ve společných prostorách)
Pozn.: nejedná se o úplný výčet majetkových práv autorů!

Ochrana autorských práv

V případě, kdy jiná osoba bez souhlasu autora (tj. bez smlouvy) dílo autora užije anebo jiným způsobem neoprávněně zásahne do výše uvedených majetkových či osobnostních práv, poskytuje zákon poškozenému autorovi nástroje na ochranu jeho práv. Autorovi tak přísluší:
 1. právo na určení autorství
 2. právo na zákazu ohrožení práva (zákaz výroby, odbytu, propagace aj.)
 3. právo na sdělení údajů o neoprávněném užití (počty nelegálních kopií, ceně)
 4. právo na odstranění následků zásahu do autorského práva (stažení nelegálních kopií, zničení kopií, zařízení pro jejich výrobu)
 5. právo na zákaz poskytování služby, která slouží k porušování či ohrožování autorských práv
 6. právo na zadostiučinění (omluva, finanční odškodnění)
 7. právo na náhradu škody
 8. právo na vydání bezdůvodného obohacení

Doba trvání autorského práva

Autorské právo k dílu trvá po celou dobu života autora a dále 70 let po jeho smrti (autorská práva jsou předmětem dědictví). Po smrti autora tak požitky z výkonu těchto práv, jakož i možnosti ochrany těchto autorských práv přísluší dědicům autora.


Smluvní svoboda autora

Autor může svá autorská práva poskytnout jiným osobám smlouvou (zákon ji označuje za licenční). Pokud jiná osoba k užití díla nebo k jinému nakládání (zásahu) s dílem nezíská souhlas autora (nebo jeho dědiců, příp. jiných nositelů autorských práv – např. zaměstnavatele), porušuje autorská práva se všemi důsledky z toho plynoucími (viz shora Ochrana autorských práv). Sám zákon vypočítává případy, kdy za užití děl není třeba platit odměnu, resp. získat k tomuto užití souhlas autorů (dědiců, zaměstnavatele) – např. užití děl při vzdělávání, náboženských, úředních, občanských účelech. Takové situace jsou však výjimečné a v případech běžného obchodního užití autorských děl autorovi přísluší vždy odměna.