Jak se vybrané odměny autorům rozúčtovávají?


Vybrané odměny OAZA vyplácí v souladu se zákonem a podle Rozúčtovacího řádu. Tento dokument přijímá Valná hromada samotných autorů. Rozúčtovací řád upravuje základní pravidla pro vyúčtování autorských odměn za užití děl mistrů zvuku jak v ČR, tak i v zahraničí, s nimiž má OAZA uzavřenu smlouvu.

Jednotlivé sazby autorských odměn stanovuje Sazebník odměn OAZA a jednotlivé smlouvy, uzavřené s uživateli děl nebo osobami povinnými k platbě zvláštních odměn, příp. reciproční smlouvy se zahraničními partnerskými organizacemi anebo přímo autorský zákon či jeho prováděcí předpisy [1] .

Aby mistr zvuku (či jeho dědic či jiná oprávněná osoba) získala podíl na vybraných odměnách, musí splnit následující povinnosti:
  1. požádat o uzavření smlouvy o zastupování či se přihlásit k evidenci pro účely vyplacení podílu na vybraných autorských odměnách,
  2. zaslat kolektivnímu správci oznámení o každém vytvořeném díle, a to na zvláštním tiskopise vydaném OAZA a označeném “Ohláška díla”, v němž je povinen pravdivě uvést všechny požadované údaje, které jsou nezbytné pro zpracování formuláře.
Podíl na odměnách se vyplácí jednou ročně, zpravidla na konci prvního pololetí za předešlý kalendářní rok. Každý mistr zvuku dostává tištěné vyúčtování a může podat námitky proti tomuto vyúčtování do tří měsíců od vyúčtování. V případě zřejmě neoprávněné reklamace si OAZA může vyúčtovat náklady, vzniklé v souvislosti s prošetřováním reklamace. OAZA je oprávněna posuzovat pravdivost hlášení podávaných nositeli práv. Zjištěné nedostatky je nositel práv povinen odstranit, příp. nesprávně vyplacenou částku vrátit; neučiní-li tak je OAZA oprávněna ji jednostranně započíst.

[1] Vyhláška MK ČR č. 488/2006 Sb.